Algemene voorwaarden

Betreft algemene voorwaarden tussen :
Peter Vandermeulen, ingeschreven met ondernemingsnummer 535537691 en ingeschreven bij de  BTW-administratie onder nummer BE0535.537.691 met zetel aan Schoolstraat 47, 9040 Gent. Hierna genoemd “de opdrachtnemer”
en 
de persoon of vennootschap die de producten en diensten afneemt. 
Hierna genoemd “klant of opdrachtgever”

1.  De algemene voorwaarden worden door het maken van een website-webshop, het leveren, aanpassen of maken van een software programma, het leveren van consultancy of het geven van een opdracht door de klant aan de de opdrachtnemer, als door de klant aanvaard beschouwd. De klant aanvaardt deze algemene verkoopsvoorwaarden, zelfs indien er in zijn prijsvraag, orderbevestiging, opdracht of bestelling andere voorwaarden staan. De cliënt wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en verklaard deze te aanvaarden.
2.  Prijzen welke door de opdrachtnemer in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 30 dagen of tot einde kalendermaand of tot einde promotiedatum. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door de opdrachtnemer meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties.
3.  De door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.
4.  Een voorschot kan bepaald worden bij ondertekening van de offerte. de opdrachtnemer heeft het recht het voorschotbedrag vrij te bepalen. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. Facturen kunnen elektronisch via mail worden gestuurd.
5.  Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 7 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan de opdrachtnemer en dit per aangetekende brief.
6.  Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. 
7. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 5 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft de opdrachtnemer tevens het recht om een administratie kost van 250 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.
8.  De gegevens van de klant worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wettten op de gegevensbescherming. Het privacy-beleid van de opdrachtnemer houdt in dat alle gegevens met betrekking tot bestellingen en de 
geleverde producten niet worden verstrekt aan andere organisaties voor marketingdoeleinden. In navolging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u het recht op inzage en verbetering van de gegevens in dit bestand die betrekking hebben op u. De klant kan de opdrachtnemer de opdracht geven zijn gegevens niet te gebruiken voor directe marketing.
Inzage of wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan de opdrachtnemer worden meegedeeld op volgend adres: peter@ytena.be
9.  Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, creaties, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij de opdrachtnemer of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten en de betaling ervan strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. 
10.  De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen tenzij overeengekomen.
11.  De klant zal aanduidingen van de opdrachtnemer of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
12.  De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen.
13.  Deze algemene voorwaarden zijn de enige geldend voor de beide partijen.
14.  Op alle overeenkomsten gesloten met de opdrachtnemer is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met de opdrachtnemer zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Gent.
15.  De geleverde goederen  blijven eigendom van de opdrachtnemer zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.
16.  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en/of afbeeldingen welke hij opgeeft of aanvaardt, evenals voor de inhoud, de titels, keuze van illustraties, media, enz., en verbindt er zich daarenboven toe de opdrachtnemer zonder voorbehoud te vrijwaren voor elke eis die door derden zou worden ingeleid met betrekking tot de gepubliceerde teksten en/of illustraties. Hij erkent de teksten en illustraties opgenomen in elk door hem gekozen en goedgekeurde publiciteitsvorm.
17.  De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van producten of programmatuur geleverd door de opdrachtnemer. De broncode en database blijven het exclusieve eigendom van de opdrachtnemer of haar licentiegever, naargelang het geval. De broncode en de database mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, openbaar gemaakt, uitgezonden of overgedragen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer.
18.  De aangeleverde teksten en/of illustraties blijven eigendom van de opdrachtgever, klant.
19.  Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht van hosting, huur licenties, onderhoud worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste één (2) maanden voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.
20.  De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (bvb www.dns.be voor België, www.nic.nl  voor Nederland). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, de regels uiteengezet door de desbetreffende top-level domein provider zoals dns.be, nic.nl, icann enz).
de opdrachtnemer draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz.
De klant zal de opdrachtnemer telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.
21.  De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden hosting, opslagruimten enz, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van de opdrachtnemer of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te allen tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks,
deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door de opdrachtnemer. Op eerste verzoek van de opdrachtnemer zal de klant de opdrachtnemer hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen de opdrachtnemer die hiermee verband houdt. Spamming is op al de door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van de opdrachtnemer alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van de opdrachtnemer te claimen. Zo laat de opdrachtnemer bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van de opdrachtnemer activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.
22. Na oplevering van de website of het software programma, valt het beheer en de inhoud ervan onder het beheer van de klant, en is de klant zelf verantwoordelijk voor de inhoud, het beheer en installatie van nieuwe versies van de software en het beheer van de noodzakelijke backups. 
23. Voor enige directe of indirecte schade, waarvoor de opdrachtnemer in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal de opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn.
De klant vrijwaart de opdrachtnemer te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door de opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst. 
De opdrachtnemer zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enig andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
De opdrachtnemer gaat in alle gevallen enkel een middelenverbintenis aan. In geen geval is de opdrachtnemer aansprakelijk voor schade – daaronder inbegrepen maar daartoe niet beperkt, de schade voor winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk of ander verlies – welke ontstaan is door het gebruik van producten en/of diensten van de opdrachtnemer, zelfs indien de opdrachtnemer op de hoogte is gesteld van het risico van dergelijke schade.
In geen geval is de opdrachtnemer aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. De opdrachtnemer kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van de opdrachtnemer.